Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej: RODO) informuję, że:

I. Administratorem danych osobowych uczestników III Forum Edukacji Realnej są:

• Towarzystwo Przyjaciół I SLO ul. Raszyńska 22 02-026 Warszawa , NIP 5251574221, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Dariusz Oskroba, iod@dag.pl, tel. +48 22 1007777, zwanym dalej TPISLO,

• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Elżbieta Krzyżak, adres e-mail: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl, zwanym dalej UMCS.

oraz że:

A. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji współpracy określonej w Umowie lub Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda uczestnika III Forum Edukacji Realnej [art. 6 ust. 1 lit. a RODO], a odbiorcą danych osobowych będą organizatorzy III Forum Edukacji Realnej, tj. TPISLO i UMCS.

B. dane osobowe uczestnika Forum będą przechowywane przez okres potrzebny na organizację i realizację wydarzenia, a po jego zakończeniu przez okres wyznaczony datą kolejnej edycji Forum;

C. uczestnikowi Forum przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

D. uczestnikowi Forum przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

E. podanie przez uczestnika Forum danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z organizacją i realizacją wydarzenia;

F. dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.